PiA Publicaties

9 juli 2012 ABC-transacties binnen de interne markt: geen ‘koud kunstje’

9 juli 2012

Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader van de ‘vereenvoudigde ABC-regeling’. In dit artikel gaan wij in op de vraag wat de inhoud, de achtergrond en werking van deze wijzigingen is. Bron:I. Duinker, P. de Kock, ‘ABC-transacties binnen... lees verder


juli 2012: Retentierecht van de huurder op de gehuurde onroerende zaak

1 juli 2012

In de rechtspraktijk wordt tot nog toe weinig gebruik gemaakt van het retentierecht. In dit artikel wordt nader ingegaan op de voorwaarden waaronder een huurder een retentierecht kan inroepen en de mogelijkheden die het retentierecht kan bieden. Bron: mr. m.h.l. van dijkman, mr. a. bonder, ‘Retentierecht van de huurder op... lees verder


20 juni 2012: Goedkeurings-/ totstandkomingsvoorbehoud bij intentieovereenkomst (annotatie bij Hoge Raad, LJN: BV1748)

20 juni 2012

Annotatie bij Hoge Raad 1 juni 2012, nr. 10/03161, LJN: BV1748. Samenvatting uitspraak: Overeenkomstenrecht. Onderhandelingen met gemeente. Verplichting tot dooronderhandelen? Totstandkoming overeenkomst onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door college van B&W? Betekenis van art. 160 lid 1, aanhef en onder e, Gemeentewet. Toepasselijkheid art. 6:23 lid 1 BW. Uitleg goedkeuringsvoorbehoud... lees verder


20 juni 2012: Conformiteit en uitleg van overeenkomsten bij bodemverontreiniging

In ‘Juridisch Actueel’ van ‘Bodem’ uit oktober 2011 werd reeds aandacht besteed aan civielrechtelijke perikelen van verjaring, klachtplicht en conformiteitsvereiste. Daarbij werd geconstateerd dat zulke kwesties de rechtspraak blijven bezig houden. Ook nadien zijn weer diverse gerechtelijke uitspraken gewezen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan twee arresten en een... lees verder


12 april 2012: Huurders van herontwikkelingslocaties, wat bieden het huur-en onteigeningsrecht?

12 april 2012

Presentatie van Straatman Koster Advocaten met betrekking tot huur- en onteigeningsrecht voor huurders van herontwikkelingslocaties. Bron: mr. M.h.l. van Dijkman, ‘Huurders van herontwikkelingslocaties, wat bieden het huur-en onteigeningsrecht?’, straatman koster advocaten 12 april 2012.


Pia is hét Platform voor zelfstandige juridische, fiscale en financiële advieskantoren op het hoogste niveau.

De bij PiA aangesloten kwaliteitsadvieskantoren adviseren klanten rechtstreeks, onder de eigen (algemene) voorwaarden en zonder tussen- komst van PiA.Voor meer informatie over PiA kunt u contact met ons opnemen. Ruimte voor een disclamer, eventueel contactgegevens, etc.